Политика за конфиденциалност

Volik Group се отнася сериозно към сигурността. Следните принципи се намират в основата на нашия подход за опазване неприкосновеността на личните Ви данни:

  1. Ние ценим доверието, което ни гласувате, предоставяйки ни Вашите лични данни. Винаги ще ги използваме по разумен и достоен за това доверие начин.
  2. Ще Ви предоставим ясна информация относно начина, по който използваме вашите лични данни. Винаги ще бъдем прозрачни за Вас по отношение на това каква информация събираме, какво правим с нея, на кого я предоставяме и към кого трябва да се обърнете ако имате някакви притеснения.
  3. Ще предприемаме всякакви разумни стъпки за да запазим сигурността на В ашите лични данни и да ги предпазим от злоупотреби.
  4. Ще спазваме всички приложими закони и подзаконови разпоредби за защита на личните данни и ще си сътрудничим с органите, отговарящи за защитата на личните данни. В случай на отсъствие на законова уредба, свързана със защитата на личните данни, ще действаме в съответствие с общоприетите принципи за защита на личните данни.